Eisberg - A fenntarthatóság melletti határozott elkötelezettség jegyében


Az Eisberg Hungary Kft. 2013 február 18.-án csatlakozott az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezethez.

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) hazai szervezete. Az 1992-ben alapított svájci központú Világtanács 200 nagyvállalat vezetőjének koalíciója és több mint 60 országban van jelen nemzeti képviselettel.

A szervezet küldetése:

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért aktívan kívánja előmozdítani a tagvállalatai körében a fenntartható fejlődés három alappillérének: a gazdasági eredményesség, az ökológia egyensúly és a társadalmi életminőség elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását, ezáltal új és innovatív megoldásokkal növelni a versenyképességüket, és egyben hozzájárulni a magyar gazdaság és társadalom fenntartható fejlődéséhez.

Célok:

  • A fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti párbeszédben és dialógusban.
  • Elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő vállalatokat, illetve azok termékeit és szolgáltatásait.
  • Fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb gyakorlatok bemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek kidolgozásához.
  • A tagvállalatok által megtett önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, intézkedések, sikertörténetek megismertetése, kommunikációja a döntéshozók, valamint a szakmai, illetve a szélesebb közvélemény részére.
  • Hozzájárulni, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata által nyújtotta lehetőségeket (információkhoz hozzájutás, rendezvényeken és projektekben való részvétel, szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés, stb.) maximálisan kihasználhassák.
  • Aktívan és konstruktívan részt venni a Kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel, valamint más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben.
  • A fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása a hazai gazdaság más szereplőinek, valamint a közgazdasági és üzleti oktatásban részt vevő hallgatóknak, tanulóknak előadások formájában.
  • Nem tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-megbeszélések, workshopok, stb.) kezdeményezése és megszervezése, melyen hazai és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül a szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit.
Ajánlás vezetőknek /alapelvek:


Stratégiai megközelítés

A fenntarthatóságot komplexen értelmező vállalat vezetése üzleti stratégiáját hosszú távú, értékteremtő gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok integrálásával alakítsa ki, és végrehajtásához biztosítsa a szükséges erőforrásokat.

Felelős vállalatirányítás

A vállalat legfelső döntéshozói közül kijelölt vezető legyen felelős a fenntarthatósági teljesítményért. A vállalat vezetői minden szinten egyénileg is legyenek felelősek a szervezet fenntartható működéséért. A vezetői ösztönzőrendszer tartalmazzon környezeti és társadalmi típusú célkitűzéseket is.

Etikus működés

A vállalat működjön jogszerűen és tisztességesen (mint például korrupciómentesség, tisztességes foglalkoztatás). Az elvárt viselkedést rögzítse írásban, biztosítsa az azok betartásához szükséges erőforrásokat és terjessze ki minden érintettjére.

Alapértékek tisztelete

A vállalat az emberi élet és biztonság védelmét, az egyenlő bánásmódot és az egészséges környezethez való jogot tekintse alapértéknek, üzleti döntései során e jogokat tartsa tiszteletben.

Környezeti felelősségvállalás

A vállalat döntéseiben meghatározó elemként jelenjen meg az életciklus szemlélet, valamint a gazdasági haszon és a környezeti hatás együttes mérlegelése. Legyen elkötelezett a környezetért, s az ebben megjelenő felelősségét terjessze ki a teljes ellátási láncra (beszállítók, partnerek, vevők).

Partnerség az érintett és érdekelt felekkel

A vállalat működjön együtt az érintett és érdekelt feleivel, nyitott, kétoldalú kommunikációt folytatva. A működése által érintettekkel törekedjen a kölcsönös megelégedettségre, hosszú távú együttműködésre és partnerségre. Méretéből, pozíciójából adódó lehetőségeivel élve mutasson példát. Üzleti partnerei kiválasztásánál a fenntarthatósági szempontokat vegye figyelembe és részesítse előnyben. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül törekedjen érvényesíteni a fenntarthatósággal kapcsolatos elveket a szabályozási folyamatokban is.

Átlátható működés

A vállalat tevékenységéről, gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól gyűjtsön folyamatosan megbízható adatokat, információkat, azokat tegye elérhetővé és azokról rendszeresen, hiteles formában tájékoztassa érintett partnereit.

Az ajánlást üzleti vezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek részvételével, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért dolgozta ki.

A következő linken található a közös elveket elfogadó kezdeményezőket és a csatlakozó vállalatok: http://bcsdh.hu/tagsag/tagok/

Logo Facebook Logo Instagram Logo Youtube Logo Pinterest